GENEL AYDINLATMA METNİ


GENEL AYDINLATMA METNİ
İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz çalışan yakını, eğitmen,
hissedar, kamu görevlisi, referans, tedarikçi, tedarikçi çalışanı/yetkilileri, ürün
veya hizmet alan kişi, ürün veya hizmet alan kişi çalışanı/yetkilileri ve ziyaretçiler
için hazırlanmıştır.
Cilas Kauçuk Sanayi İhracat İthalat Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket”
olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin
işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
I- Veri Sorumlusu
Şirket, www.cilaskaucuk.com web sitesi ile Kemerler Mahallesi Ankara Caddesi
No:12/1 Çaydeğirmeni Devrek ZONGULDAK adresinde faaliyet göstermekte olup;
finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, mesleki
deneyim, müşteri işlem ve özlük verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK
kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.
II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği
süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme
süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik
faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin
mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel
mekân güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk
işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan
kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş
sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin
yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
organizasyon ve etkinlik yönetimi, performans değerlendirme süreçlerinin
yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv
faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama
faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik
zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama
süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi yönetim faaliyetlerinin
yürütülmesi ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları dâhilinde
işlenecektir.
III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarıyla; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin
yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla muhasebe bürosu,
gümrük müşavirlik firması ve nakliye firmasından oluşan tedarikçilerimiz ile
paylaşılacaktır.
IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme
KVKK-005
imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine
dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya
elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze
iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesi vb yollar ile
otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve
email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan
haklarınız ile ilgili taleplerinizi başvuru formunda belirtilen bütün bilgileri
doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;
a-)“ Kemerler Mahallesi Ankara Caddesi No:12/1 Çaydeğirmeni
Devrek/ZONGULDAK” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,
b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez
adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup
göndererek,
c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresini kullanmak suretiyle “info@cilaskaucuk.com” adresine elektronik posta
göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.